wersja kontrastowa A A A

Rzeczoznawcy

Lista rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

l.p.

imię i nazwisko rzeczoznawcy

zakres
uprawnień*
telefon
e-mail
1 Jarosław Brążkiewicz 1, 2
695-645-224
jarek@ppb-bh.pl

2 Anna Hołda 1, 2


3 Maria Kumińska 4
606-401-405

4Monika Królikowska2
605-257-010
biuro@epirs.pl

5 Tadeusz Mościcki 4
602-397-145
tmoscicki@wp.pl

6 Anna Oller-Kuklau 2
505-470-164
aoller@o2.pl

7 Elżbieta Sowa 1, 2
605-610-700
e.sowa55@gmail.com

8 Jacek Wiśniewski 3
692-338-131
jwformat@wp.pl

9Jadwiga Zakierska2
608-580-892
jzakierska@op.pl

*Zakres uprawnień określony rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn.29 listopada 2002r. w sprawie rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych

 1. Budownictwo przemysłowe:
  • zakłady gospodarki rolno-spożywczej i przetwórstwa w tym zakresie,
  • stacje paliw, obiekty obsługi samochodów i transportu,
  • warsztaty produkcyjno-usługowe,
  • obiekty hodowlane oraz związane z obsługą rolnictwa,
  • obiekty weterynaryjne,
  • magazyny i hurtownie,
  • obiekty gospodarki komunalnej, w tym budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
  • stołówki, mieszkania służbowe, pomieszczenia badań lekarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu przemysłowego, z wyłączeniem przychodni lekarskich;
 2. Budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia:
  • obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego,
  • obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz z zespołami obsługi technicznej,
  • pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w tym pomieszczenia badań lekarskich i pielęgniarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu użyteczności publicznej, z wyłączeniem przychodni lekarskich,
  • magazyny i hurtownie,
  • zakłady usługowe nieprodukcyjne,
  • obiekty weterynaryjne,
  • domy pomocy społecznej;
 3. Budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia:
  • budownictwo, o którym mowa w pkt 2,
  • zakłady opieki zdrowotnej, w tym żłobki,
  • pomieszczenia, w których wykonywana jest indywidualna, indywidualna specjalistyczna lub grupowa praktyka lekarzy, pielęgniarek lub położnych,
  • sanatoria, zakłady przyrodolecznicze,
  • apteki;
 4. Bez ograniczeń:
  • budownictwo, o którym mowa w pkt 1 i 3.

Uwaga!

 1. Uprawnienie rzeczoznawców nie dotyczą uzgadniania:
  • Warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, wskazań lokalizacyjnych oraz lokalizacji autostrad i dróg ekspresowych;
  • Wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi, w szczególności raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i analiz uciążliwości;
  • Ujęć do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w szczególności ich lokalizacji i stref ochronnych, oraz stacji uzdatniania wody do picia i dla potrzeb gospodarczych w zakresie technologii, a także operatów wodno-prawnych, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów;
  • Rozwiązań gospodarki ściekowej w zakresie technologii oczyszczania ścieków, z wyjątkiem lokalnych urządzeń do ich gromadzenia, osadników gnilnych z drenażem, urządzeń do mechanicznego i chemicznego oczyszczania ścieków na terenach uzbrojonych;
  • Zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych na terenach dróg (ulic), z wyjątkiem przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • Obiektów budowlanych lub zakładów, które będą wytwarzały promieniowanie niejonizujące – w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem tego promieniowania;
  • Obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem promieniowania jonizującego;
  • Obiektów budowlanych dla odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – w zakresie technologii postępowania z odpadami oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi;
  • Wyrobów i systemów budowlano-instalacyjnych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;
  • Projektów obiektów budowlanych zalecanych do powtarzania;
  • Dokumentacji projektowej wykonanej przez samego rzeczoznawcę;
  • Dokumentacji projektowej obiektów uzgadnianych przez Wojskową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 2. Do uzgodnienia powinna być przedkładana kompletna dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 3. Uzgodnieniu podlegają projekty budowlane w następujących częściach:
  • projekt zagospodarowania terenu,
  • technologia,
  • architektura,
  • instalacje wody  i kanalizacji,
  • instalacja ogrzewania,
  • instalacje wentylacji.
 4. W przypadku opracowania poszczególnych branż projektu przez różne jednostki projektowania możliwe jest ich uzgadnianie przez kilku rzeczoznawców, ale rzeczoznawca uzgadniający projekty instalacyjne winien mieć do wglądu uzgodnioną część architektoniczną i technologiczną (o ile technologia jest wymagana).

Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. “cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.