wersja kontrastowa A A A

Akty prawne

Badania w zakresie monitoringu SKAŻEŃ ŻYWNOŚCI

USTAWA z dnia 29 listopada 2000r. PRAWO ATOMOWE Dz.U. 2001 nr 3 poz. 18 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010030018&min=1

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. z 2002 Nr 239, poz.2030 w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022392030

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych (Dz.U. nr 98 2004r. poz.988 http://www.dnz.paa.gov.pl/przepisy/podmioty_kontrolne.pdf

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. 2006r. Nr 171, poz .1225 z późn. zmianami http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli żywności (Dz. U. z 2002r.Nr 21 poz. 186) http://sejmometr.pl/prawo/7476

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2006r. w sprawiew sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego Dz.U. Nr 147 z 2006r. poz. 1067 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061471067

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM)NR 2218/89 z dnia 18 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie (Euratom) nr 39 54/87 ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31989R2218:PL:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31989R2219

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. Dz.U UE L 218/30 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:pl:PDF

DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Nr 768/2008/ WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu(33). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:pl:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:pl:PDF

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004r. W sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/;ELX_SESSIONID=c4nLTw8DxqMmLrCJrfvnS8PkjPxJKymCkVJy9p4P0w7YnxlHv80x!1663296880?uri=CELEX:32004R0882


ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) nr 737/90 z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 82 z 29.03.1990, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 17, str. 78); http://www.pis.gov.pl/userfiles/file/akty%20prawne/akty_prawne_1%20/737_90.pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM)nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 371 z 30.12.1987, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 333); http://www.pis.gov.pl/userfiles/file/akty%20prawne/akty_prawne_1%20/3954_87.pdf

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EURATOM) NR 944/89 Z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101 z 13.04.1989, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 347). http://www.pis.gov.pl/userfiles/file/akty%20prawne/akty_prawne_1%20/944_89.pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY EUROPY (EWG) NR 2219/89 z dnia 18 lipca 1989r.w sprawie specjalnych warunków wywozu środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31989R2219

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EURATOM) NR 770/90z dnia 29 marca 1990r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego pasz w następstwie wypadku jądrowego lub wszelkich przypadków pogotowia radiologicznego http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31990R0770

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 737/90 z dnia 22 marca 1990r.w sprawie warunków regulujących przywóz rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu http://www.pis.gov.pl/userfiles/file/akty%20prawne/akty_prawne_1%20/737_90.pdf

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1661/1999 z dnia 27 lipca 1999r.ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 w sprawie zasad regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999R1661:20040501:PL:PDF

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 616/2000 z dnia 20 marca 2000r.zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 737/90 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32000R0616

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1609/2000 z dnia 24 lipca 2000r.ustanawiające wykaz produktów wyłączonych z zakresu zastosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32000R1609

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1621/2001 z dnia 8 sierpnia 2001r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1661/1999 w zakresie certyfikatu eksportowego wymaganego dla produktów rolnych i wykazu urzędów celnych umożliwiających zgłoszenie produktów do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32001R1621

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1608/2002 z dnia 10 września 2002r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1661/1999 w odniesieniu do wykazu urzędów celnych umożliwiających zgłoszenie produktów do swobodnego obrotu we Wspólnocie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1608:PL:HTML

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1635/2006 z dnia 6 listopada 2006r.ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:306:0003:0009:PL:PDF

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 733/2008z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0733:20091107:PL:PDF

Badania w zakresie ZDARZENIA RADIACYJNEGOUSTAWA z dnia 29 listopada 2000r. PRAWO ATOMOWEDz.U. 2001 nr 3 poz. 18 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010030018&min=1

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 20 poz. 169 zm. z dnia 20 lutego 2007 roku (Dz. U. Nr 131, poz.912) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050210173

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 102 poz. 1065) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041021065

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań
(Dz.U. z 2004 r., Nr 98 poz. 987) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040980987

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005r. Nr 20, poz,168) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050200168

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych (Dz. U. z 2007r. Nr 131, poz.913) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071310913

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 988). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040980988


Badania w zakresie KONTROLI JAKOŚCI parametrów technicznych APARATÓW RTGUSTAWA z dnia 29 listopada 2000r.PRAWO ATOMOWEDz.U. 2001 nr 3 poz. 18 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010030018&min=1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 18 lutego 2011 w sprawie w-ków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej D2011_51_0265 ( ze.zm. D2012_0470) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110510265

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 22 grudnia 2006. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych (Dz.U. z 2007, Nr 1, poz.11) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070010011

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz.U. z 2008, Nr 59, poz.365 ze zm. D2011_48_0253) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080590365

DYREKTYWA RADY 97/43/EURATOM z dnia 30 czerwca 1997 r.
w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi oraz uchylająca dyrektywę 84/466/Euratom http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/31997L0043/$File/31997L0043.pdf 

Badania w zakresie wymagań bhp dla EKSPOZYCJI PRACOWNIKÓW i oceny ryzyka ze strony oddziaływań fizycznych – PEM
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  (DZ.U. z 2002r. Nr 117, poz.1833 ze zmianami DZ.U. z 2005r. Nr 112 poz.1769, Dz.U.z 2007 r. Nr 161 poz. 1142. Dz.U.z 2010 r. Nr 141,poz.950 )http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022171833

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 73 poz. 645; Dz. U. 2007 nr 141 poz.1772)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050730645

DYREKTYWA RADY I PARLAMENTU EUROPY 2004/40/EC29.04.2004 a temat minimalnych wymagań bhp dla ekspozycji pracowników i oceny ryzyka ze strony oddziaływań fizycznych ( pól elektromagnetycznych). Szczegółowa 16 (1)89/391/EEC http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:184:0001:0009:EN:PDF

Badania w zakresie ekspozycji na PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE dla ludności (populacji generalnej)

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ (Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 z późn. zmianami)http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850120049

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 roku PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA(Dz. U. z 2001r. Nr 62,poz.627 z późn. zmianami ) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKAz dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031921883

REKOMENDACJA MIĘDZYNARODOWĄ KOMISJĘ OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM NIEJONIZUJĄCYM (ICNIRP) z 1998r. ustalająca wartości limitów ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne dla populacji generalnej . http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf

ZALECENIE RADY Z DNIA 12 LIPCA 1999 R. W sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) – (1999/519/WE) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lv/rec519_en.pdf

Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. “cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.