wersja kontrastowa A A A

Zadania Oddziału

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • sprawuje nadzór merytoryczny i koordynuje działania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trybie przewidzianym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • zajmuje stanowiska w ramach:
 • strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w trybie przewidzianym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • wyraża zgody na odstępstwa do warunków technicznych, ogólnych przepisów bhp,
 • prowadzi sprawy z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należące do wyłącznej kompetencji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zastrzeżone przepisami szczególnymi oraz prowadzi sprawy z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należące do wyłącznej kompetencji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zastrzeżone przepisami szczególnymi oraz w zakresie higieny radiacyjnej,
 • nadzoruje pracę rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwaga! Zgłoszenie do użytkowania obiektu w trybie art. 56 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane w czasie epidemii koronawirusa.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy informuje, iż w związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii i w celu usprawnienia postępowań przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z realizacją zadań wynikających z art. 56 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) Inwestor składający wniosek w ww. zakresie, proszony jest o:

 • przedstawienie informacji wskazujących na ważny lub pilny charakter sprawy, wraz z uzasadnieniem np. grążąca niepowetowana strata materialna, ważny interes inwestora lub kontrahenta, konieczność wywiązania się z kluczowych terminów;
 • doręczenie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344):
  • dokumentacji technicznej (projekt budowlany), dokumentacji powykonawczej (jeśli była wykonana),
  • protokołów badań i sprawozdań:
   • instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.);
   • instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • oraz innych materiałów  (opisowych, graficznych lub wizualnych, w tym dokumentacji fotograficznej, nagrań wideo).

Lista rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. “cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.